Wednesday, April 04, 2007

samastha lOka jananee

Sri Nilamangai thayar in Unjal sEvai on 8th day Panguni Uththiram celebrations in Saraswati thirukOlam

hEy srIdEvi! samasthalOkajananeem thvAm sthOthumeehaamahE
yukthaam bhAvaya bhAratheem praguNaya prEmapradhAnAm dhiyam|

bhakthim banthaya nanthayAchrithamimam dhAsam janam thAvakam
lakshyam lakshmi ! kadAkshavichivisruthEs thE syAma saamee vayam|| Vaikunta Sthavam, 2

Pinnazhgu

Sri Nilamangai thayar pin sEvai during Saraswathi thirukOlam on March 30th, 8th day Panguni Uththiram Celebrations.