Thursday, March 29, 2007

dhEva dhEva mahishi

The above is the picture taken before purappAdu on Panguni Uththiram 8th day celebrations March, 30th. Sri Nilamangai thayar in Saraswathi thirukOlam.

lOkE vanaspathibruhaspathi thArathamyam yasyA: prasAdhapariNAma mudhAharanthi |
sA bhArathI bhagavathI thu yadhIyadhAsI thAm dhEvadhEvamahishIm sriyamAsrayAma: || - KooratAzhwAn, SrI Sthavam, 9