Tuesday, May 15, 2007

Idar kadintha karpagam

Sri Sthalasayana thuraivar as Surya Narayana thirukOlam in Surya Prabhai during BrahmOtsavam. A very beautiful elegant posture of Sri Sthalasayana perumal!

No comments: